REGULAMIN KONFERENCJI

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy dokument (dalej zwany: Regulaminem) określa prawa i obowiązki Uczestników Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Konferencji dotyczącej Holistycznego Wsparcia Kobiety w Okresie Okołoporodowym (dalej zwana: Konferencją) i stanowi integralną część Umowy o uczestnictwo w Konferencji.

 2. Konferencja odbywa się w dniach 24-25 lutego 2024 w Katowicach przy ul. Medyków 18, w Katowicach – Ligocie.

 3. Organizatorem Konferencji jest HYPNOS INSTITUTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, z siedzibą w Radzionkowie, 41-922 ul. Wopistów 24, NIP: 6452579013; https://www.hypnosinstitute.com ; e-mail: info@hypnobirthing.pl.

 4. Dokładny program Konferencji dostępny jest na stronie internetowej wydarzenia: .https://www.hypnosinstitute.com/konferencja/

 5. Polityka prywatności jest dostępna na stroniehttps://www.hypnosinstitute.com/polityka-prywatnosci/

 6. Każdy Uczestnik, biorący udział w Konferencji otrzyma certyfikat uczestnictwa w Konferencji.

§ 2 Rejestracja uczestnictwa w Konferencji

 1. Chęć udziału w Konferencji Uczestnik zgłasza poprzez dokonanie wyboru konkretnego Pakietu, używając przycisku „Dodaj do koszyka”, aby przejść do złożenia Zamówienia.

a) Następnie Klient wypełnia Formularz zamówienia, w którym wskazuje: imię i nazwisko oraz adres e-mail.

b) Jeżeli Klient dokonuje Zamówienia na firmę, powinien kliknąć w dedykowany checkbox i uzupełnić Formularz danymi firmy, tj.: NIP, kraj, nazwa firmy, adres.

c) Klient może także dodać dodatkowe uwagi do Zamówienia w sekcji „Dodaj komentarz do Zamówienia”.

d) Następnie przed sfinalizowaniem Zamówienia, Klient jest obowiązany  zaakceptować Regulamin oraz politykę prywatności.

e) Celem sfinalizowania Zamówienia i tym samym opłacenia go, Klient klika w  przycisk „Zamawiam i płacę”.

f) Po opłaceniu Zamówienia, Klient otrzymuje potwierdzenie w postaci wiadomości e-mail, która stanowi również potwierdzenie zawarcia Umowy

pomiędzy Klientem a Sprzedawcą oraz potwierdzenie wyrażenia przez Klienta zgody na utratę prawa do odstąpienia od umowy.

g) Nie ma możliwości złożenia zamówienia na firmę zagraniczną bezpośrednio w sklepie. W takim wypadku prosimy o wiadomość na

adres info@hypnobirthing.pl z podaniem adresu firmy oraz jaki pakiet chce się zakupić.

 1. Uczestnikiem konferencji może być każda osoba zainteresowana tematyką konferencji.

 2. Rejestracja trwa do wyczerpania miejsc. Po zakończeniu rejestracji, możliwe będzie wpisanie się na listę rezerwową. O kwalifikacji do udziału w Konferencji z listy rezerwowej, w miarę dostępność miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń.

 3. W przypadku problemu z dokonaniem płatności należy kontaktować się z Organizatorem.

 4. Organizator jest uprawniony do wskazania innej formy uiszczenia opłaty oraz potwierdzenia rezerwacji.

 5. Uczestnik jest zobowiązany do dokładnego sprawdzenia danych jakie przekazuje Organizatorowi, w szczególności danych dotyczących dokumentów rozrachunkowych – rachunków lub faktur. Za skutki podania błędnych i nieprawdziwych danych przez Uczestnika Organizator nie odpowiada.

§ 3 Opłaty

 1. Udział w Konferencji lub jej części jest płatny.

 2. Koszt udziału w konferencji jest zróżnicowany ze względu na wybraną formę uczestnictwa, a także termin dokonania płatności

  1. Stawka I. płatność dokonana do 15 października 2023 lub do wyczerpania miejsc w cenie promocyjnej : 1190 ;

  2. Stawka II. płatność dokonana od 16 października do 14 listopada 2023: 1290 ;

  3. Stawka III. płatność dokonana od 15 listopada do wyczerpania puli biletów: 1490 ;

  4. Pakiet VIP 1590zł

  5. Pakiet online 990zł

kwoty zwolnione z VAT ze względu na rodzaj prowadzonej działalności na podstawie art.43 ust.1 ustawy o VAT

 1. Opłatę za pierwszą ratę udziału w Konferencji należy wnieść za pomocą bramki płatniczej w momencie zgłoszenia na stronie internetowej Konferencji. Pozostałą część należy uiścić przelewem na wskazane przez Organizatora konto bankowe. 

 2. Nieuregulowanie należności z tytułu udziału w Konferencji w przeciągu 5 dni kalendarzowych od wypełnienia formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z anulowaniem zgłoszenia uczestnictwa. Organizator niezależnie od powyższego potwierdzi wiadomością e-mail.

 3. Organizator wystawi elektroniczną fakturę na potwierdzenie dokonanych wpłat.

 4. Opłata za udział w Konferencji obejmuje:

  1. udział w wykładach oraz dostęp do materiałów Partnerów Konferencji;

  2. materiały Konferencyjne;

  3. certyfikat uczestnictwa;

  4. możliwość skorzystania z poczęstunku podczas przerw kawowych;

§ 4 Udział w Konferencji

 1. Osoby biorące udział w Konferencji zostaną zweryfikowane i odznaczone w systemie podczas rejestracji na wydarzeniu.

 2. Na zakończenie Konferencji, Uczestnicy obecni oraz odznaczeni w systemie, otrzymają certyfikat potwierdzający uczestnictwo w Konferencji.

   

§ 5 Rezygnacja z udziału, zmiana udziału w Konferencji

 1. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Konferencji jak również dokonać zmiany co do swojego udziału w Konferencji.

 2. Rezygnacja Uczestnika z udziału w Konferencji powinna być dokonana w formie pisemnej i przesłana na adres e-mail wskazany na stronie internetowej Konferencji.

 3. Uiszczenie opłaty oraz rejestracja są wymagane aby Uczestnik mógł brać w udział w Konferencji.

 4. W przypadku rezygnacji z Konferencji Uczestnikowi przysługuje zwrot opłaty za udział pomniejszony o koszty i opłaty manipulacyjne:

  1. rezygnacja zgłoszona do 31.12.2023 r. – koszty wynoszą 20% wartości usług wybranych przez Uczestnika;

  2. rezygnacja zgłoszona od 1.01.2024 r.– uczestnikowi nie przysługuje zwrot opłaty.

 5. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w Konferencji, Organizator niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia wpłynięcia rezygnacji zwróci opłaty uiszczone przez Uczestnika, pomniejszone zgodnie z niniejszym Regulaminem, na wskazany przez niego rachunek bankowy.

 6. Za uprzednią zgodą Organizatora istnieje możliwość zmiany udziału Uczestnika w Konferencji (zmiana osoby).

 7. Zmiana udziału powinna być dokonana w formie pisemnej lub dokumentowej i przesłana na adres e-mail wskazany na stronie internetowej Konferencji.

 8. W uzasadnionych przypadkach Organizator, na wyraźny wniosek Uczestnika, może zdecydować odrębnie od powyższych zapisów co do zwracanej kwoty, korzystniej dla Uczestnika, przy czym nie tworzy to żadnego roszczenia lub prawa po stronie Uczestnika i jest zależne od jednostronnej decyzji Organizatora.

 9. Organizator jest uprawniony do odwołania Konferencji, zmiany terminu lub miejsca przeprowadzenia Konferencji, w szczególności w przypadku niewystarczającej liczby uczestników, wzrostu kosztów przeprowadzenia Konferencji powyżej godziwego wynagrodzenia Organizatora, wzrostu kosztów przeprowadzenia Konferencji powyżej ceny Konferencji jaką ponoszą Uczestnicy.

 10. O zmianie Konferencji z przyczyn leżących po stronie Organizatora zostaną zawiadomieni wszyscy Uczestnicy.

§ 6 Prawo odstąpienia od umowy

 1. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się wyłącznie do Umów, w których Zamawiającym jest Konsument czyli osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową jak również gdy przedmiot umowy nie ma dla tej osoby charakteru zawodowego, który to wynika w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności ujawnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 22 (1) w zw. z art. 385 (5) ustawy kodeks cywilny – Dz.U. z 2022 r. poz. 1360 ze zm.).

 2. Konsument, który zawarł Umowę na odległość lub poza lokalem Organizatora, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w formie dokumentowej lub elektronicznej na adres e-mail Organizatora lub na piśmie na adres Organizatora w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy.

 3. Oświadczenie o odstąpieniu przez Uczestnika musi być jednoznaczne.

 4. W przypadku odstąpienia Klienta od Umowy za pomocą poczty elektronicznej, Sprzedawca niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy za pomocą poczty elektronicznej.

 5. Ze względów bezpieczeństwa oświadczenie wysłane w formie elektronicznej wyłącznie e- mailem musi zostać wysłane z maila wskazanego w trakcie rejestracji, w przeciwnym wypadku wymagany jest skan z podpisem uczestnika.

 6. Konsument może skorzystać ze wzoru odstąpienia od Umowy wskazanego w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

 7. Ponadto prawo do odstąpienia od Umowy przez Klienta będącego konsumentem jest wyłączone w przypadku umów:

  1. o świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości;

  2. w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

  3. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  4. o dostarczanie treści cyfrowych nie dostarczanych na nośniku materialnym, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a przedsiębiorca przekazał konsumentowi potwierdzenie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 albo art. 21 ust. 1;

  5. świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem 14- dniowego terminu na odstąpienie,

  6. przedmiotem sprzedaży jest nagranie audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,

  7. świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,

  8. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,

 8. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży umowę taką uważa się za niezawartą, a strony zobowiązane są zwrócić to co sobie na jej podstawie wzajemnie świadczyły tj. wszystko co wzajemnie od siebie otrzymały.

 9. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres korespondencyjny lub adres e-mail Sprzedawcy wskazany w § 3 Regulaminu przed jego upływem.

 10. Uczestnik wyraża zgodę na spełnienie przez Organizatora świadczenia przed terminem odstąpienia od umowy i tym samym zrzeka się prawa do odstąpienia od umowy, jeżeli do zawarcia Umowy (uiszczenia opłaty za uczestnictwo w wydarzeniu) dochodzi na tyle późno, że otwarcie Konferencji ma nastąpić przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy.

 11. W razie wątpliwości należy przyjąć, że stawienie się Uczestnika na Konferencji jest równoznaczne z żądaniem Uczestnika na rozpoczęcie świadczenia usługi przez Organizatora oraz zrzeczeniem się przez Uczestnika prawa do odstąpienia od Umowy.

 12. Organizator, nie później niż w terminie 14 dni od dnia skutecznego otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, zwróci Konsumentowi dokonane przez niego płatności.

 13. Jeżeli oświadczenie o odstąpieniu od Umowy zostało doręczone Organizatorowi po rozpoczęciu świadczenia usług objętych Umową, Organizator zachowuje prawo do opłaty za udział w Konferencji w kwocie proporcjonalnej do zakresu świadczeń spełnionych oraz co do których Organizator pozostawał gotowy do spełnienia do chwili skutecznego poinformowania go o odstąpieniu.

 14. Prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi, jeżeli Organizator spełnił świadczenie przewidziane Umową lub Regulaminem.

§ 7 Reklamacje

 1. Reklamacje powinny być przesyłane w formie elektronicznej, dokumentowej lub pisemnie na adresy Organizatora wskazane w § 1 Regulaminu.

 2. Reklamacje Uczestników Konferencji mogą być zgłaszane nie później niż w terminie 3 dni od dnia zakończenia Konferencji. Po upływie wyżej określonego terminu żadne reklamacje nie będą rozpatrywane.

 3. Reklamacja powinna określić przyczynę jej złożenia, określenie daty wystąpienia przyczyny uzasadniające złożenie reklamacji, żądanie Uczestnika co do sposobu jej rozstrzygnięcia oraz numer konta bankowego Uczestnika, na który w razie uwzględnienia reklamacji, Orgnizator zwróci świadczenie pieniężne.

 4. Klient może poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu poprzez wysłanie stosownej informacji na adres e-mail zamówienia.

 5. Aby reklamacja była skuteczna Uczestnik zobowiązany jest podać w reklamacji swoje imię, nazwisko, adres do korespondencji (w tym adres e-mail), a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z Konferencja lub jej częścią bądź Serwisem.

 6. Reklamacja jest rozpatrywana w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania przez Organizatora.

 7. Uczestnik zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji na adres wskazany w toku Rejestracji, chyba że w reklamacji wniósł o doręczenie mu odpowiedzi na inny, wskazany przez niego adres.

 8. Ze względów bezpieczeństwa reklamacje w formie e-mail powinny być składne z adresu e- mail podanego przy rejestracji.

 9. Organizator nie udziela gwarancji na Konferencję.

§ 8 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Uczestnik może skorzystać z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów.

 2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

 3. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

  1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U.2014.148 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.

  2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U.2014.148 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.

  3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§ 9 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu jest Sprzedawca.
  Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.

 2. Organizator przetwarza poniższe dane osobowe Uczestnika:

  1. Dane osobowe uczestnika konferencji:

   1. imię,

   2. nazwisko,

   3. tytuł,

   4. numer telefonu,

   5. adres e-mail,

   6. dane adresowe – ulica i numer, kod pocztowy i miejscowość, kraj.

  2. Dane do faktury:

   1. Firma podmiotu lub osoby fizycznej (pełna nazwa).

   2. Dane adresowe – ulica i numer, kod pocztowy, miejscowość, kraj,

   3. NIP lub PESEL,

   4. Numer rachunku bankowego.

   5. osobny adres e-mail do wysyłki faktury (o ile występuje).

 3. Dane osobowe Uczestników są zbierane w celu umożliwienia Uczestnikowi uczestnictwa w Konferencji, w tym obsługi sprzedaży, dostarczenia usług związanych z Uczestnictwem, dostarczenia certyfikatów a także w celu realizacji świadczeń i roszczeń Organizatora związanych z Konferencją, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.

 4. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są zgodnie z postanowieniami w szczególności ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Klient, który dokonał rejestracji w ramach Konferencji ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania. Dane można przeglądać, zmieniać oraz składać wnioski i żądania z nimi związane poprzez kontakt ze sprzedawcą pod adresem Organizatora wskazanym w § 1 Regulaminu.

 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy uczestnictwa w Konferencji skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże Umowy.

 6. Dane osobowe Klienta są przechowywane przez czas wykonywania Umowy, w tym świadczenia usług związanych z Konferencją, ze Stroną internetową Organizatora oraz roszczeń przysługujących Stronom.

 7. Osobie, której dane osobowe dotyczą a które przetwarza Organizator, przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 8. Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych Klientów zawiera Polityka Prywatności stanowiąca integralną część Regulaminu.

§ 10 Postanowienia końcowe

Ceny Usług zamieszczone na stronie internetowej są zwolnione z VAT na podstawie art 43 ust. 1 ustawy o VAT .

 1. W przypadku zakupu poza teren Polski przepisy podatkowe mogą nakładać inne obowiązki z tym związane na Uczestnika, których koszt i obowiązek stosownego zgłoszenia właściwym organom zagranicznej administracji państwowej spoczywa na Uczestniku.

 2. Organizator może zmieniać Serwis i jego asortyment w tym ceny, zakres i rodzaj Produktów lub Usług, bez uprzedniej informacji. Rejestracje, które zostały złożone przed momentem dokonania ww. zmian są realizowane zgodne ze stanem Serwisu w momencie złożenia zamówienia.

 3. Wszelkie treści dostępne w Serwisie, w tym teksty, nagrania, grafiki, logotypy, są własnością Organizatora lub zostały użyte przez niego za zgodą ich właścicieli. Wykorzystywanie ich w celach niezwiązanych z dozwolonym użytkiem bez zgody właściciela jest nielegalne i zabronione zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.1994.24.83 ze zm.), zaś ich naruszenie skutkuje odpowiedzialnością odszkodowawczą oraz sankcjami karnymi.

 4. Umowy zawierane w ramach Konferencji są zawierane w języku polskim.

 5. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany warunków organizacji Konferencji, w szczególności z przyczyn niezależnych od Organizatora, zmiany sposobów płatności – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

 6. O każdej zmianie Organizator poinformuje Uczestnika niezwłocznie i w przypadku zmiany Regulaminu Uczestnikowi przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia o zmianie. Brak oświadczenia o odstąpieniu uznawany jest za przyjęcie przez Uczestnika obowiązywania nowej wersji Regulaminu.

 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

 8. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.

 9. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Organizatora.

 10. Regulamin obowiązuje od 25 września 2023 r

Załącznik nr 1 do Regulaminu Konferencji

,

Miejscowość, data

HYPNOS INSTITUTE SPÓŁKA
Z O.O.
z siedzibą w Radzionkowie,
41-922 ul. Wopistów 24,

NIP: 6452579013

FORMULARZ ODSTĄPIENIA KONSUMENTA OD UMOWY

(formularz należy wypełnić i odesłać skan droga mailową tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (art. 27) odstępuję od umowy zawartej w dniu na odległość bez podania przyczyny.

Proszę o zwrot ceny towaru na konto .

…………………………… podpis Konsumenta

(*) Niepotrzebne skreślić.