REGULAMIN

Ogólne Warunki Uczestnictwa w szkoleniach i warsztatach

I
Szkolenia

Szkolenia organizowane są w zakresie i terminach szczegółowo opisanych w ofercie szkoleń dostępnej na stronie https://www.hypnosinstitute.com/szkolenie-instruktorskie-hypnobirthing-international/ oraz przesłanej drogą e-mailową.

II
Zgłoszenie uczestnictwa

1. Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu należy przesłać do HYPNOS INSTITUTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, z siedzibą w Radzionkowie, 41-922 ul. Wopistów 24, NIP: 6452579013; https://www.hypnosinstitute.com ; lub mailowo hello@hypnosinstitute.com 

2. Otrzymanie potwierdzenia wpłaty zadatku od Organizatora jest równoznaczne z zakwalifikowaniem na szkolenie. Zadatek jest gwarancją miejsca i w sytuacji w której uczestnik nie może wziąć udziału w szkoleniu, ulega zwrotowi.
Alternatywnie, zgłoszenia można dokonać wypełniając formularz i wysyłając go na maila hello@hypnosinstitute.com

III
Rezygnacja z uczestnictwa – odstąpienie od umowy przez Zamawiającego

1. Rezygnację z uczestnictwa w szkoleniu należy zgłosić Organizatorowi, mailowo na adres: hello@hypnosinstitute.com  lub telefonicznie pod numerem +48 660221872.

2.W przypadku rezygnacji z uczestnictwa uczestnik może przenieść na inny wskazany przez siebie kurs.

IV
Zmiany terminu szkolenia, odwołanie szkolenia

 1. W przypadku odwołania szkolenia przez Organizatora, według wyboru uczestnika Organizator zwróci wpłaconą kwotę w całości lub przeprowadzi szkolenie w innym wskazanym przez siebie terminie. Organizator, odwołując kurs, nie ponosi finansowej ani żadnej innej odpowiedzialności za poniesione przez uczestników koszty związane z podróżą i poczynionymi rezerwacjami, a które związane są z kursem (w tym m.in. koszty rezerwacji czy zaliczek i opłat za podróż do miejsca szkolenia czy płatności związane z zakwaterowaniem).
 2. W przypadku niewystarczającej ilości dokonanych wpłat na 5 dni przed rozpoczęciem kursu organizator ma prawo odwołać szkolenie lub przełożyć termin szkolenia bez roszczeń finansowych ani żadnych innych ze strony uczestników. W przypadku zdarzeń losowych (choroba instruktora, odwołanie lotu, awarie uniemożliwiające korzystanie z sali szkoleniowej itp.) lub innych niezależnych od Organizatora przyczyn, Organizator ma prawo odwołać szkolenie lub przełożyć termin szkolenia w każdej chwili bez roszczeń finansowych ani żadnych innych ze strony uczestników. Wpłaty zostaną wówczas zwrócone wszystkim uczestnikom.

V
Model reagowania na nieprzewidzianie sytuacje

 1. W przypadku choroby/nieobecność prowadzącego Organizator:
  • to niezwłocznie uczestnicy zostaną poinformowani w formie smsa lub drogą e-mailową o odwołaniu/przeniesieniu kursu,
  • W oparciu o wywiady z kursantami, Organizator ustali nowy termin dla całej grupy, indywidulane terminy dla kursanta lub zwróci wpłaconą kwotę.

  2. Sala:

  • W razie braku możliwości przeprowadzenia zajęć w planowanej sali, Organizator poszukuje miejsca, możliwie jak najbliżej starej lokalizacji w podobnym standardzie technicznym.
  • Możliwe jak najszybciej informuje uczestników o zmianie miejsca i o nowej lokalizacji sali.
  • W przypadku braku możliwości zorganizowania innej sali spełniającej standardy, Organizator możliwie jak najszybciej poinformuje o przeniesieniu terminu szkolenia kursantów lub w przypadku rezygnacji z innego terminu, uczestnik otrzyma zwrot wpłaconej kwoty za kurs.

  3. Inne zdarzenia losowe/zastrzeżenia klientów:

  • Organizator możliwie szybko reaguje na wszystkie zdarzenia losowe i poszukuje najprostszego rozwiązania.
  • W przypadku braku możliwości znalezienia rozwiązania zdarzenia losowego, Organizator możliwie szybko informuje o zaistniałej sytuacji Uczestników.VI Ceny szkoleń i warunki płatności

  4. Ceny szkoleń obejmują: koszt szkolenia, komplet materiałów szkoleniowych, certyfikat, przerwy kawowe. Nie obejmują kosztów zakwaterowania oraz kosztów podróży.

  5. Ceny szkoleń podane są w złotych polskich oraz są cenami brutto. Brak uiszczenia zadatku w wymaganym terminie stanowi domniemaną rezygnację ze szkolenia i upoważnia Organizatora do nieświadczenia usług dla zamawiającego.

  VII Ochrona danych osobowych

   

  Od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, określane jako RODO.

  1. Administratorem zbioru w którym znajdują się dane osobowe Słuchacza jest: HYPNOS INSTITUTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, z siedzibą w Radzionkowie, 41-922 ul. Wopistów 24, NIP: 6452579013
  2. Dane osobowe Słuchacza, przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez HYPNOS INSTITUTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, z siedzibą w Radzionkowie, 41-922 ul. Wopistów 24, NIP: 6452579013na potrzeby umowy o warunkach uczestnictwa.
  3. Administrator danych osobowych przetwarza pozyskane dane osobowe w celach:
  • zawarcia umowy – w odniesieniu do osób, które wyraziły zgodę na przetwarzanie danych osobowych w tym zakresie;
  • wykonania zawartej umowy – w odniesieniu do osób, z którymi administrator danych osobowych zawarł umowę;
  • prowadzenia korespondencji i utrzymywania kontaktu w zakresie wykonywanych usług informacyjnych.
  • W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługuje Słuchaczowi prawo do:
  • żądania od: HYPNOS INSTITUTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, z siedzibą w Radzionkowie, 41-922 ul. Wopistów 24, NIP: 6452579013
   dostępu do danych osobowych,
  • żądania od: HYPNOS INSTITUTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, z siedzibą w Radzionkowie, 41-922 ul. Wopistów 24, NIP: 6452579013 sprostowania danych osobowych,
  • żądania od: HYPNOS INSTITUTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, z siedzibą w Radzionkowie, 41-922 ul. Wopistów 24, NIP: 6452579013 usunięcia danych osobowych,
  • żądania od: HYPNOS INSTITUTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, z siedzibą w Radzionkowie, 41-922 ul. Wopistów 24, NIP: 6452579013 ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
  • przenoszenia danych osobowych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  Z powyższych praw można skorzystać poprzez:

  • kontakt e-mailowy pod adresem hello@hypnosinstitute.com
  • kontakt korespondencyjny pod adresem do HYPNOS INSTITUTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, z siedzibą w Radzionkowie, 41-922 ul. Wopistów 24

  4. Informujemy również, że Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
  5. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas określony przepisami prawa.
  a. Dane służące do celów rozliczania świadczeń zdrowotnych, a także dane służące do dochodzenia roszczeń będą przetwarzane przez okres przedawnienia tych roszczeń zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego.
  b. Dane przetwarzane na potrzeby księgowości i rozliczeń podatkowych są przetwarzane przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.
  c. Jeżeli wyraził/a Pan/Pani na komunikację w celach marketingowych, dane będą przetwarzane do momentu wycofania przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie danych osobowych w tych celach.

   

  VIII
  Rozpowszechnianie wizerunku

  1. Uczestnik szkolenia przed zajęciami ma możliwość określenia czy wyraża zgodę czy nie na użyczenie swojego wizerunku w charakterze zdjęć, filmów zrobionych na szkoleniu, w którym uczestniczył na portalach społecznościowych oraz stronie internetowej organizatora.

  IX
  Prawa autorskie

  1. Wszystkie szkolenia i warsztaty są chronione prawem autorskim. Kopiowanie materiałów szkoleniowych i/lub nagrywanie szkoleń, a także udostępnianie takich materiałów i nagrań osobom trzecim jest nielegalne oraz podlega odpowiedzialności karnej opisanej w ustawie o Prawie autorskim (ustawa z 4 lutego 1994 r. tekst jednolity z 2006 r.).

  X
  Reklamacje

  1. Kursant może składać reklamacje dotyczące szkoleń lub innego zdarzenia np. wpłaty, dofinansowania w formie pisemnej do Organizatora najpóźniej w terminie 14 dni kalendarzowych od daty powstania reklamowanego zdarzenia na adres e-maill: hello@hypnosinstitute.com.
  2. Organizator na ustosunkowanie się w formie pisemnej do reklamacji ma 14 dni kalendarzowych.
  3. Odpowiedz na reklamację, kursant otrzyma na adres e-mail podany w reklamacji.
  4. Kursant ma możliwość odwołania się od decyzji Organizatora w ciągu 7 dni od dnia otrzymania pisma.

  XI

  Postanowienia końcowe

  1. Regulamin, może zostać zmieniony uchwałą Organizatora, tylko w przypadku wprowadzenia zmian koniecznych do prawidłowego funkcjonowania organizacji kursów.
  2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2023 r.